Spis treści – nawigacja

  1. CO TO JEST PORTRET NUMEROLOGICZNY?
  2. CO NAM DAJE PORTRET NUMEROLOGICZNY?
  3. JAK OBLICZYĆ PORTRET NUMEROLOGICZNY?
  4. JAK OBLICZYĆ DROGĘ ŻYCIA?
  5. JAK OBLICZYĆ KLUCZ WCIELENIA?
  6. JAK OBLICZYĆ 3 CYKLE ŻYCIOWE I CO WNOSZĄ W PORTRECIE NUMEROLOGICZNYM?


8. JAK OBLICZYĆ CZARNE SZCZYTY I CO ONE NAM DAJĄ?
9. CO MÓWIĄ BIAŁE SZCZYTY I JAK JE OBLICZYĆ?
10. ALFABET NUMEROLOGICZNY
11. JAK OBLICZYĆ LICZBĘ EKSPRESJI CELÓW?
12. LICZBA DUSZY
13. LICZBA REALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ
14. GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ LICZBY KARMICZNE?
15. LICZBY MISTRZOWSKIE – STARE DUSZE

CO TO JEST PORTRET NUMEROLOGICZNY?

Portret numerologiczny to analiza człowieka za pomocą symboli liczb.
Liczby na nas oddziaływają i wiele o nas mówią. Zawarte w dacie
urodzenia, w imionach oraz nazwisku wibrują określoną energią i
symboliką. Ta symbolika ujawnia nam, jaki ma człowiek potencjał,
osobowość czy charakter. Przedstawia jakie programy obrała sobie Dusza
na to wcielenie.

Interpretacja portretu numerologicznego ułatwia nam świadome korzystanie
z wiedzy o nas samych, mamy możliwość większego wglądu w siebie. Każdy
człowiek ma własne, niepowtarzalne cechy osobowości i przeznaczenie.

Osoby mogą mieć taką samą liczbę Drogi Życia, a inne składniki np.
Liczbę Podświadomości, Świadomości lub Celu. Można mieć dobrą liczbę
Drogi Życia i świetne podliczby, ale gdy nie są one harmonijne i nie
współgrają z innymi liczbami daty urodzenia – to osoba nie zazna spokoju
lub może ujawniać złe cechy.

CO NAM DAJE PORTRET NUMEROLOGICZNY?

1. Wiedzę o swoim przeznaczeniu i pochodzeniu
2. Poznanie swojej energetyki i predyspozycji
3. Zauważenie pewnych ważnych spraw z innej perspektywy
4. Rozwiązania do przepracowania lekcji życiowych
5. Pomoc w realizacji właściwych decyzji
6. Radość z poznania swoich talentów i ich wykorzystania
7. Ostrzega o zagrożeniach w cyklach życia
8. Większy wgląd w siebie
9. Dostrzeganie swoich zalet i wad
10. Szansę doskonalenia siebie

JAK OBLICZYĆ PORTRET NUMEROLOGICZNY?

W skład portretu numerologicznego wchodzi wiele różnych obliczeń.
Najważniejsze to:

Droga Życia – najważniejsza główna wibracja
Klucz Wcielenia
3 Cykle Życiowe (Formujący, Produktywny, Żniwny)
Czarne Szczyty
Białe Szczyty
Analiza imion i nazwisk
Liczba Ekspresji
Liczba Duszy
Liczba Realizacji Zewnętrznej
Liczby Karmiczne
Liczby Mistrzowskie

JAK OBLICZYĆ DROGĘ ŻYCIA?

Zaczynamy od obliczenia bardzo ważnej wibracji numerologicznej, którą
jest Droga Życia. Inaczej mówiąc Liczba Przeznaczenia daje informację
jaki jest człowiek, jaką ścieżką kroczy, aby móc jak najlepiej wypełnić
swoje przeznaczenie. Wibracja Drogi Życia ukazuje osobowość,
predyspozycje i charakter, a także jak realizujemy zadania w tym
wcieleniu.

Wibracja Drogi Życia pokazuje, czego chcemy się nauczyć, czego będziemy
doświadczać, jakich ludzi poznawać itd. Poznanie tej głównej wibracji
pomoże znaleźć odpowiedź na często nurtujące ludzi pytanie, co mamy do
zrobienia i po co tu się znaleźliśmy. Mówi też, jaka jest nasza rola na
arenie życia.

Sumujemy więc całą datę urodzenia do najprostszej liczby np.:

osoba urodzona 15.11.1964 = 1 + 5 + 1 + 1 + 1 + 9 + 6 + 4 = 28 = 1,

czyli główna wibracja to 1 inaczej Liczba Drogi Życia lub Przeznaczenia.

JAK OBLICZYĆ KLUCZ WCIELENIA?

Następnie obliczamy Klucz Wcielenia dodając do siebie dzień i miesiąc
urodzenia. Mówi on o tym, jak powinniśmy pracować, aby wypełnić naszą
drogę przeznaczenia. Liczba Wcielenia jest również pierwszym Punktem
Zwrotnym inaczej pierwszą dekoracją.
Dla osoby urodzonej 15.11.1964, która jest 1 z Drogi Życia to:

15 + 11 = 1 + 5 + 1 + 1 = 8

Liczba 8 jest KLUCZEM WCIELENIA dla Drogi Życia 1.

JAK OBLICZYĆ 3 CYKLE ŻYCIOWE I CO WNOSZĄ W PORTRECIE NUMEROLOGICZNYM?

W skład portretu ważne są 3 cykle życiowe, a każdy z nich trwa około 30
lat.

I – FORMUJĄCY – trwa od urodzenia do mniej więcej 27 roku życia
II – PRODUKTYWNY – od 28 do około 56 roku życia
III – ŻNIWNY – od 57 roku życia

CYKL FORMUJĄCY – OBLICZANIE

Pierwszym cyklem jest miesiąc urodzenia i nazywa się Cyklem Formującym
Osobowość. Dla przykładowej naszej osoby to 11, czyli 2.
Mamy 9 Cykli Formujących od 1 do 9. Miesiące 11 i 12 musimy zliczyć do
najprostszej liczby jak 11 = 2 i 12 = 3.

Osoba urodzona w styczniu będzie miała Cykl Formujący w wibracji liczby
1.
Osoba urodzona w lutym – Cykl Formujący w wibracji liczby 2.
Osoba urodzona w marcu – Cykl Formujący w wibracji liczby 3.
Osoba urodzona w grudniu – Cykl Formujący w wibracji 3 (12 = 1 + 2 = 3).

Cykl ten kształtuje się od narodzin do mniej więcej 28 roku życia.
Wówczas tworzy się psychika dziecka. Odkrywamy własną indywidualność.
Czas tego cyklu ma na celu wypracowanie poczucia własnej wartości,
dążenia do realizacji swoich pragnień i odnalezienia się w grupie. Daje
możliwości wyrażania siebie i kształcenia oraz poznawanie świata. Uczy
mądrej wolności takiej, aby nie ranić innych. Wnosi pierwsze uczuciowe
doświadczenia i związki partnerskie. Mówi o pierwszej zarobkowej pracy i
nauce odpowiedzialności.

CYKL PRODUKTYWNY – KIEDY SIĘ ZACZYNA?

Dzień urodzenia jest Cyklem Produktywnym Osobowości inaczej Liczbą
Podświadomości.
Np. dla osoby urodzonej 15.11.1964 to będzie liczba 6 z 15. Zawsze
zliczamy liczby do najprostszej od 1 do 9.

W Cyklu Produktywnym mamy już swoje miejsce w społeczeństwie. Informuje
on o predyspozycjach zawodowych i jak podchodzimy do realizacji swoich
marzeń. Kładziemy fundamenty pod przyszłe życie zawodowe i osobiste.
Rozwija się nasza świadomość. Wychowujemy dzieci. Uczymy się
odpowiedzialności w życiu rodzinnym i zawodowym. To również może być
okres rozpadu związku małżeńskiego i możliwość stworzenia nowego ogniska
domowego. To też czas zmian.

CYKL ŻNIWNY – JAK OBLICZYĆ?

Rok urodzenia jest Cyklem Żniwnym Osobowości. Jest dla nas bardzo ważnym
nośnikiem energii podobnie jak miesiąc urodzenia czy dzień naszych
narodzin (np. 1964 = 1 + 9 + 6 + 4 = 20 = 2).

Cykl Żniwny opisuje, jaka będzie nasza jesień życia. Podpowiada z jakich
zasobów możemy korzystać. W tym okresie życia możemy nadrobić jeszcze
jakieś zaległości. Często zastanawiamy się nas sensem życia i następuje
transformacja. Potrafimy być bardziej asertywni i zazwyczaj wiemy, co
chcemy jeszcze osiągnąć. Rozwijamy się duchowo i intelektualnie,
jesteśmy skorzy do własnej wolności. W Cyklu Żniwnym ważne staje się dla
nas zdrowie i bezpieczeństwo finansowe. Potrafimy się dzielić wiedzą i
doświadczeniem. Możemy podróżować lub odnaleźć nowe pasje.

JAK OBLICZYĆ CZARNE SZCZYTY I CO ONE NAM DAJĄ?

Kolejną ważną sprawą w portrecie numerologicznym są trzy Lekcje
Karmiczne tzw. Czarne Szczyty lub Wyzwania Życiowe. To one uczą nas
podejmowania pracy nad sobą. Ukazują nasze słabości, które musimy
przezwyciężyć podejmując wyzwanie.
Wyzwania te obliczamy odejmując od dnia urodzenia miesiąc lub odwrotnie.
Następnie od roku urodzenia odejmujemy miesiąc lub odwrotnie. Następną
liczbę trzecią obliczamy odejmując od siebie wyliczone liczby.

Np.: dla naszej przykładowej osoby urodzonej 15.11.1964

I WYZWANIE = 6(15) – 2(11) = 4
II WYZWANIE = 2(1964) – 2(11) = 0, nie ma drugiej L.Karmicznej
III WYZWANIE GŁÓWNE = 4 – 0 = 4

Każda z lekcji wibruje inną jakością pracy do przepracowania. Pierwsza
lekcja trwa do około 40 roku życia, druga oddziaływuje po czterdziestce,
natomiast trzecia trwa przez całe życie i dominuje nad główną wibracją,
jaką jest Droga Życia.

CO MÓWIĄ BIAŁE SZCZYTY I JAK JE OBLICZYĆ?

Białymi Szczytami nazywamy Punkty Zwrotne w życiu człowieka. Są to
kolejne lekcje do przepracowania. Informację o Punktach Zwrotnych
przekazują odpowiednio obliczone liczby. Podpowiedzą nam o rodzaju
zdarzeń w życiu i w jakim czasie mogą one nastąpić. Zdarzenia te mają po
to zaistnieć, aby człowiek zdobył doświadczenia i zgłębił rozwój
duchowy. Od nas zależy, jak zareagujemy na te zdarzenia oraz jak
wzrośnie nasza samoświadomość.

Mamy cztery takie okresy.

I Punkt Zwrotny = dzień urodzenia + miesiąc urodzenia
II Punkt Zwrotny = dzień urodzenia + rok urodzenia
III Punkt Zwrotny = I Punkt Zwrotny + II Punkt Zwrotny
IV Punkt Zwrotny = miesiąc urodzenia + rok urodzenia

Pierwszy okres trwa od narodzin do 27 – 35 roku życia, a następne etapy
trwają po 9 lat.
Jeżeli czegoś się nie nauczymy lub nie przepracujemy to w czwartym
ostatnim okresie będziemy dotkliwiej przepracowywać naznaczone lekcje.

ALFABET NUMEROLOGICZNY

Do w pełni wykonanego portretu potrzebujemy jeszcze naszych imion i
nazwisk. Litery mają przyporządkowane odpowiednie cyfry i to nazywa się
alfabetem numerologicznym. Taka analiza jest trudna, dlatego należy
zwrócić się do dobrego numerologa.

Wszystkie nasze imiona i nazwiska są nacechowane wibracjami odpowiednich
liczb. Liczby ujawniają jakie mamy talenty, braki i preferencje.
Wskazują na doświadczenia, jakie napotykamy na drodze życia.

A, J, S – wibracja 1
B, K, T – wibracja 2
C, L, U – wibracja 3
D, M, V – wibracja 4
E, N, W – wibracja 5
F, O, X – wibracja 6
G, P, Y – wibracja 7
H, Q, Z – wibracja 8
I, R – wibracja 9

JAK OBLICZYĆ LICZBĘ EKSPRESJI CELÓW?

Mając możliwość odkodowania wibracji Liczby Celów, będziemy w stanie
zrozumieć swoją podstawową naturę. Odgadniemy wyzwania i umiejętności
otrzymane w procesie wychowania.

Liczbę Ekspresji Celów obliczamy dodając do siebie wszystkie imiona
i nazwiska. Liczba ujawnia siłę charakteru, możliwości wyrażania siebie
oraz jakimi środkami będziemy dysponować na Drodze Życia.

LICZBA DUSZY

Liczbę Duszy liczymy dodając wszystkie samogłoski w imionach i
nazwiskach. Liczba ta jest podpowiedzią, co kryje się w naszym wnętrzu,
 jakie mamy pragnienia.

LICZBA REALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ

Liczbę Realizacji Zewnętrznej wyliczamy, dodając wszystkie
spółgłoski. Liczba ta odsłania nasze maski, które zakładamy, komunikując
się w świecie zewnętrznym. Jacy jesteśmy w stosunku do innych, w pracy
oraz jaki mamy styl bycia.

GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ LICZBY KARMICZNE?

Dzięki Liczbom Karmicznym możemy spłacić dług zaczerpnięty z poprzednich
wcieleń. Mogą one znajdować się nie tylko w dacie urodzenia, ale również
w imionach i nazwiskach. Nie traktujmy te liczby jako karę, ale jako
możliwość własnego rozwoju. Uwydatniają nam to, nad czym możemy
popracować i żyć szczęśliwiej.

Liczbami Karmicznymi są:

13 – karma pracy,
14 – karma wolności,
16 – karma związków,
19 – karma władzy,
26 – karma ciała i miłości.

LICZBY MISTRZOWSKIE – STARE DUSZE

Osoby posiadające portret numerologiczny o wibracji Liczby Mistrzowskiej
są tzw. starymi Duszami. Taki portret tworzy się inaczej niż liczb
podstawowych od 1 do 9. Do Liczb Mistrzowskich zaliczamy 11, 22 i 33.
Liczbą Mocy jest 44, czasami uważana również za mistrzowską. Mają one
silniejszą wibrację o innej jakości.

  1. Awatar Biedroński Jerzy

    Treść jest klarowna, dobrze zorganizowana i pełna przydatnych wskazówek. Autor doskonale wyjaśnia kluczowe zagadnienia. Może warto by dodać więcej przykładów praktycznych. Pomimo tego, tekst jest niezwykle edukacyjny i inspirujący.

  2. […] Podsumowując, alfabet numerologiczny a także związana z nim numerologia są obszarami badawczymi, które fascynują ludzi od wieków i pozostają przedmiotem zainteresowania dla tych, którzy poszukują głębszego znaczenia w otaczającym ich świecie. Zobacz również: portret numerologiczny. […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Udostępnij